بستن

دانلود رمان آرمانهای یک دختر اثر مریم کشوری

دانلود رایگان رمان آرمانهای یک دختر اثر مریم کشوری

 

 

معرفی رمان:

ﻣﻦ دﺧﺘﺮم ﻧﺮم و ﻟﻄﯿﻒ و ﺷﮑﻨﻨﺪه و ﻧﺎزک و ﻧﺤﯿﻒ وﻟﯽ ﻗﻠﻢ روزﮔﺎر
ﭼﻨﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ را ﻧﻮﺷﺖ ک ب ﮐﻮﻫﯽ اﻫﻨﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪم…..
ﺗﺎ اﻣﺪم ب ﻗﻠﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻢ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﺗﻮ ﺑﻤﺎن اﺳﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ….
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن دروﻧﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد…..
ﻫﺮ ﺷﺒﯽ روز ﻣﯿﺸﻮد وﻟﯽ ﺷﺐ درون ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ روز ﻧﺸﺪ….

 

 

 

قسمتی از رمان:

ﺑﻌﺪ از ۰۱ ﺳﺎﻋﺖ از اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺮون اوﻣﺪم ب ﺟﺮات ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﺑﮕﻢ ﭘﺮ اﺳﺘﺮس ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎری ک اﻧﺠﺎم دادم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﮐﻨﮑﻮر ﻫﻢ ب اﻧﺪازه
اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮام ﭘﺮ اﺳﺘﺮس و ﺳﺨﺖ ﻧﺒﻮد ﻓﮏ ﻧﮑﻨﻢ ﺑﺎﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎ اون ﻫﻤﻪ رﯾﮑﺲ،
رﯾﮑﺴﯽ ب اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻪ ﺑﺎ اوردن اﺳﻢ ﺑﺎﺑﺎ اه از ﻧﻬﺎدم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﺠﺎﺳﺖ اﻻن داره ﭼﯽ ﮐﺎر
ﻣﯿﮑﻨﻪ ﭼﺮا ﮔﻮﺷﯿﺶ رو ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ ده….
ﺗﻮ اﻓﮑﺎرم ﻏﺮق ﺑﻮد ک ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻬﺮﺑﻮن ب ﺧﻮدم اوﻣﺪم
_ﺳﻼم ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ب ﭼﻬﺮه ﻣﻬﺮﺑﻮن ﺧﺎﻧﻢ رﺷﻨﻮادی ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺧﺴﺘﻪ ب روش زدم
_ﻣﻤﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﻮن ﺟﻮر ک داﺷﺖ دﺳﺘﮑﺸﺶ رو در ﻣﯿﺎورد ﮔﻔﺖ
_ﻣﻤﻨﻮن … وﻟﯽ ﺧﺪاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ب اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻮ اﯾﻦ۰۲ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺘﻢ ﻧﺪﯾﺪم و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻮ ﺑﮕﻢ اﺻﻼ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻢ ک ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ از ﭘﺴﺶ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﻦ
واﻗﻌﺎ ﮐﺎرﺗﻮن ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد
ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻢ : _ﻣﻤﻨﻮن ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺑﻮد
_ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻦ
_ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺴﺘﻢ
ﺳﺮی ﺗﮑﻮن داد و ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺰد ﻣﻨﻢ دﺳﺘﺎﻣﻮ ﺷﺴﺘﻢ و اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون…. ﺑﯿﺮون اوﻣﺪن ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻫﺠﻮم ی ﮔﻠﻪ ادم ب ﺳﻤﺘﻢ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﮐﭗ ﮐﺮده ﺑﻮدم
_ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﭼﯽ ﺷﺪه
_ﻃﺒﯿﺐ ﭼﯽ ﺷﺪ _ﭼﯽ ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺮف ﺑﺰن ﮐﺸﺘﯿﺶ
_ﺧﺎﻧﻢ دﺳﺘﻢ ب داﻣﻨﺖ

لطفا امتیاز دهید
2.5/5 - (2 امتیاز)

مشخصات رمان

  • نویسنده: مریم کشوری

  • ژانر: عاشقانه

  • ویراستار: سایت سنتر رمان

  • صفحات: 420

لینک های دانلود

  • دسته ها:دانلود رمان , رمان عاشقانه
  • ۱۱ مهر ۱۴۰۱
  • بدون نظر

اگر شما نویسنده رمان سنتر هستید و تمایل به ادامه همکاری ندارید می‌توانید درخواست حذف ارسال کنید.

درخواست حذف

نظرات کاربران

شما اولین نفر باشید که در مورد این رمان نظر می نویسید
پشتیبانی آنلاین